Tarnowskie Góry, dnia 10 września 2000


Regulamin Sieci Komputerowej
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Interenetu "OsadaNET"

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa szczegółowo prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Internetu "OsadaNET".

1.2 Przestrzeganie postanowień tego regulaminu jest warunkiem członkostwa w Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Internetu "OsadaNET" (zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Internetu "OsadaNET", Rozdział III, § 14.2.1).

1.3 Regulamin obowiązuje od dnia ukazania się.

1.4 Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym dla wszystkich członków Stowarzyszenia Promocji I Rozwoju Internetu "OsadaNET". Można go odczytywać w pomieszczeniach Stowarzyszenia lub w sieci pod adresem http://www.osadanet.pl/stowarzyszenie/regulamin.html.

1.5 W regulaminie tym pod pojęciem "Stowarzyszenie" rozumie się Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Internetu "OsadaNET; "sieć" - sieć komputerową Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Internetu "OsadaNET"; "członek" - osobę bedącą członkiem Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Internetu "OsadaNET"; "użytkownik" - osobę korzystającą z sieci komputerowej Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Internetu "OsadaNET".2. Sieć komputerowa, administracja

2.1 Stowarzyszenie posiada własną sieć komputerową z dostępem do internetu.

2.2 Sieć jest zbudowana wyłącznie w celu realizacji celów statutowych i na użytek własny Stowarzyszenia oraz jego członków. W związku z tym Stowarzyszenie nie może czerpać z tej działalności żadnych korzyści majątkowych.

2.3 Osobami odpowiedzialnymi za prawidłowe działanie sieci są Administratorzy wyznaczeni przez Zarząd Stowarzyszenia. Aktualna ich lista dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia oraz w sieci pod adresem http://www.osadanet.pl/stowarzyszenie/wladze.php#funkcje .

2.4 Administratorzy zarządzają siecią na zasadach hobbistycznych, w ramach wolnego czasu.

2.5 Administratorzy zobowiązani są:3. Sieć lokalna - intranet

3.1 Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo podłączyć swój komputer do sieci lokalnej Stowarzyszenia, o ile istnieją ku temu odpowiednie warunki techniczne. Zarząd Stowarzyszenia pobiera wówczas od niego jednorazową opłatę instalacyjną.

3.2 Opłata instalacyjna jest pobierana wyłącznie w celu pokrycia kosztów budowy i rozwoju sieci lokalnej.

3.3 Opłata instalacyjna nie obejmuje kosztów karty sieciowej i kabla przyłączeniowego, w które użytkownik musi się zaopatrzyć we własnym zakresie.

3.4 O terminie, sposobie i wykonaniu podłączenia decydują Administratorzy po uzyskaniu zgody Zarządu Stowarzyszenia.

3.5 Użytkownik wykonuje podłączenie własnymi siłami pod kontrolą i według zaleceń Administratorów, chyba że Zarząd Stowarzyszenia zadecyduje inaczej.

3.6 W uzasadnionych przypadkach, jeśli członek oddał na budowę sieci konkretną pomoc materialną lub rzeczową, Zarząd Stowarzyszenia ma prawo odstąpić od pobrania części lub całości opłaty instalacyjnej.

3.7 Użytkownik za zgodą Administratorów i Zarządu Stowarzyszenia może poprzez swój koncentrator podłączyć więcej komputerów bez dokonywania dodatkowych opłat, jednak z zastrzeżeniem iż zrobi to na własny użytek i nie udostępni w ten sposób sygnału osobom trzecim.

3.8 Z komputera dołączonego do sieci lokalnej mogą regularnie korzystać wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.4. Dostęp do internetu

4.1 Każdy użytkownik sieci lokalnej może poprzez łącze Stowarzyszenia podłączyć swój komputer do internetu. Uwarunkowane jest to wniesieniem na rzecz Stowarzyszenia dodatkowej opłaty instalacyjnej oraz podpisaniem przez użytkownika deklaracji, w której użytkownik zobowiąże się do regularnego płacenia miesięcznych opłat abonamenetowych.

4.2 Dodatkowa opłata instalacyjna jest pobierana wyłącznie w celu zwrócenia Stowarzyszeniu kosztów zestawienia łącza internetowego. Fundusze uzyskane z dodatkowych opłat instalacyjnych Zarząd Stowarzyszenia może przeznaczyć również na rozwój sieci lokalnej Stowarzyszenia.

4.3 Miesięczne opłaty abonamentowe mają charakter dodatkowej składki członkowskiej i są pobierane wyłącznie w celu pokrycia kosztów utrzymania łącza internetowego. Ich wysokość uzależniona jest od ilości użytkowników oraz aktualnych cen usług telekomunikacyjnych.5. Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

5.1 Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do:

5.2 Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:6. Prawa i obowiązki użytkowników sieci Stowarzyszenia

6.1 Każdy użytkownik sieci lokalnej ma prawo do:

6.2 Każdy użytkownik łącza internetowego ma dodatkowo prawo do:

6.3 Każdy użytkownik sieci ma obowiązek:

6.4 Użytkownikom sieci nie wolno:7. Restrykcje

7.1 Osoby, które nie stosują się do zaleceń regulaminu mogą zostać ukarane decyzją Zarządu Stowarzyszenia na:8. Rezygnacje

8.1 Użytkownik chcący odłączyć się od sieci lub zrezygnować z łącza internetowego przekazuje odpowiednią deklarację Zarządowi Stowarzyszenia. Deklarację tą należy składać na miesiąc przed planowanym terminem odłączenia.

8.2 Przy odłączeniu lub rezygnacji z internetu użytkownikowi nie są zwracane żadne opłaty instalacyjne. Użytkownik może natomiast zdemontować należący do niego kabel podłączeniowy i kartę sieciową.

8.3 Rezygnacja z członkostwa w Stowarzyszeniu lub skreślenie z listy członków powoduje natychmiastowe odłączenie od sieci i internetu bez konieczności wypełniania dodatkowych deklaracji.

8.4 W przypadku ponownego podłączenia do sieci użytkownik nie ponosi opłaty instalacyjnej. Natomiast w przypadku chęci ponownego skorzystania z łącza internetowego użytkownik ponosi opłatę specjalną w wysokości trzykrotnej dodatkowej opłaty instalacyjnej.9. Opłaty

9.1 Opłaty należy wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia lub przekazywać skarbnikowi.

9.2 Opłaty jednorazowe należy wpłacać przed dołączeniem do sieci lub internetu.

9.3 Opłaty miesięczne (składkę członkowską i opłatę abonamentową) należy wpłacać do siódmego dnia każdego miesiąca. Po tym terminie będą naliczane odsetki w wysokości 1/30 zaległej opłaty za każdy dzień zwłoki.

9.4 W uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Członków w drodze uchwały może odstąpić od poboru części lub całości opłat od użytkownika. Decyzja ta nie może jednak dotyczyć składki członkowskiej, która muszą regularnie płacić wszyscy należący do Stowarzyszenia.

9.5 Wysokość opłat:10. Zmiany regulaminu

10.1 Zmiany w niniejszym regulaminie z wyjątkiem punktu 9.5 uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Internetu "OsadaNET".

10.2 Zarząd Stowarzyszenia ma prawo w drodze uchwały zmienić wysokość opłat w punkcie 9.5 regulaminu. O tej dezycji musi powiadomić drogą elektroniczną członków Stowarzyszenia. Zmienione opłaty obowiązują od następnego miesiąca.

10.3 Administrator serwisu WWW Stowarzyszenia ma prawo za zgodą Zarządu Stowarzyszenia zmieniać adresy internetowe dokumentów podane w tym regulaminie. O zmianach musi powiadomić członków Stowarzyszenia.11. Postanowienia końcowe

11.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy odpowiednio: Statutu Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Internetu "OsadaNET" i Kodeksu Cywilnego.