44 RzeŸba drewniana z celtyckiego sanktuarium u Ÿródeł Sekwany